Oferta
UNIKOL Krzysztof Cieślik oferuje swoje usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami w następujących zakresach:
 • doradztwo przy zarządzaniu nieruchomościami
 • obsługę finansową wraz z administracją nieruchomości
 • fizyczne zarządzanie nieruchomością
W zależności od wybranego wariantu oraz określeniu rodzaju usług według ankiety określamy koszt zarządzania nieruchomością.

Zakres Zarządzania
W zakres usługi zarządzania wchodzi:
 1. opracowanie wraz z Zarządem Wspólnoty "Statutu"
 2. opracowanie wraz z Zarządem Wspólnoty ewentualnych Regulaminów
 3. zarejestrowanie w WUS - w celu otrzymania REGONU
 4. pomoc w założeniu rachunku bankowego
 5. opracowanie zgłoszenia i zarejestrowania w Urzędzie Skarbowym wraz z ewentualnym zgłoszeniem VAT
 6. przygotowanie wraz z Zarządem Wspólnoty budżetu na rok bieżący
 7. usługi finansowe:
   
  • pobieranie zaliczek na koszty utrzymania oraz opłaty eksploatacyjne
  • płacenie zatwierdzonych rachunków
  • przygotowanie półrocznych raportów o stanie rachunku bankowego
  • wysyłanie upomnień o przekroczeniu terminów płatności
  • dalsze postępowanie z zalegającymi z opłatami - do wytoczenia powództwa
  • nadzór nad rachunkiem rezerw zgodnie z wytycznymi Zarządu
  • rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz opłat eksploatacyjnych
  • przygotowanie wraz z Zarządem Wspólnoty rocznych budżetów
  • prowadzenie dokumentacji rachunkowo - księgowej dla Wspólnoty zgodnie z przepisami rachunkowości

 8. usługi administracyjne
  - zawieranie i rozliczanie umów na usługi:
  • wodociągowo - kanalizacyjne
  • centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody
  • dostarczania energii do pomieszczeń wspólnych
  • wywozu nieczystości stałych
  • porządkowe związane z utrzymaniem czystości na obiektach i otaczającym je terenie
  • przeglądów kominiarskich
  • przeglądów gazowych
  • przeglądów elektrycznych
  • konserwacji anten zbiorowych
  • konserwacji instalacji domofonowych i bram wjazdowych
  • konserwacji i utrzymanie urządzeń technicznych zgodnie z wytycznymi dozoru technicznego (jeżeli urządzenia podlegają dozorowi)
    
  - przygotowanie i wdrażanie zebrań rocznych
  - udział w zebraniach Zarządu
  - udział w zebraniach Komitetów, jeżeli takie zostaną powołane (max 2 godz. miesięcznie)
  - sprawdzanie dokumentów, opracowanie regulaminów
  - odbieranie reklamacji i odpowiadanie na nie
  - zawaranie umów ubezpieczenia budynku
  - zbieranie ofert na usługi i ich rekomendowanie w celu trafnego wyboru
  - negocjacje kontraktowe
  - inspekcja na terenie nieruchomości wraz z przygotowaniem i wykonaniem niezbędnego protokołu zgodnego z prawem budowlanym
  - prowadzenie książki obiektu budowlanego
   
 9. Fizyczne wykonanie usług:
  - sprzątanie wewnętrzne i zewnętrzne
  - naprawy dróg i chodników
  - konserwacji i drobnych napraw budynku
  - konserwacji i drobnych napraw instalacji do wspólnego użytku:
  • wodno - kanalizacyjnej
  • elektrycznej
  • odgromowej
  • gazowej
  • spalinowej i wentylacyjnej
  • centralnego ogrzewania
  • anten zbiorczych i domofonów
  • dezynsekcja i deratyzacja

Wszelkie umowy i zobowiązania zawierane w imieniu Wspólnoty są uzgadniane z członkami Zarządu Wspólnoty.
Informujemy, że są to wszystkie i jedyne należności jakie płaci Wspólnota dla firmy UNIKOL jako zarządcy. Wszystkie pozostałe wydatki ponoszone przez Wspólnotę są bez żadnego pośrednictwa i dopłat, księgowane i wnoszone bez żadnych narzutów (zgodnie z art.185 ust.5 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. j.w.).
Za obsługę robót wymienioną w punkcie 9 nasza firma nie pobiera żadnego wynagrodzenia ponieważ stronami w tych robotach i umowach jest Wspólnota i dany Zleceniobiorca ( wybrany zawsze za zgodą przedstawicieli wspólnoty ). Nie ma tu więc naliczanych opłat takich jak koszty pośrednie, koszty obsługi czy zysk.

Nasi partnerzy:
Polityka
prywatności